Polityka jakości GJH-KOŁO wynika z przyjętej strategii utrzymania i doskonalenia wysokiego poziomu jakości wyrobów w postaci odkuwek kutych swobodnie, surowych i skórowanych, ze stali węglowych, stopowych, konstrukcyjnych, maszynowych i o szczególnych własnościach, oferowanych w branży wyrobów hutniczych.

Działania nasze są i będą podporządkowane stale zmieniającym się różnorodnym potrzebom naszych klientów i ukierunkowane na spełnienie ich wymagań oraz wymagań prawnych i regulacji.

Każdy pracownik GJH-KOŁO jest odpowiedzialny za jakość i rozumie wynikające z tej odpowiedzialności wymagania i konsekwencje ich niespełnienia. Poznał zadania i cele spółki oraz swoją rolę w ich realizacji, zna Politykę Jakości spółki i pracuje nad jej wypełnieniem.

Głównymi kierunkami polityki jakości Kuźni GJH-KOŁO w osiąganiu celów są:

  • przyjęcie, że poziom jakości kształtuje nasz klient, jego wnikliwie rozpoznane i spełnione wymagania;
  • świadome założenie uzyskiwania wysokiej jakości od pierwszego kontaktu z klientem;
  • realizacja zasady "dobrze za pierwszym razem" w powiązaniu z zasadą świadomej samokontroli na każdym stanowisku pracy;
  • zamawianie materiałów i usług u sprawdzonych i uznanych dostawców;
  • dostarczanie klientom wyrobów i usług zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i regulacjami;
  • stałe doskonalenie kwalifikacji całej załogi;
  • inspirowanie i bezpośrednie nadzorowanie przez kierownictwo spółki procesu doskonalenia systemu zarządzania jakością poprzez dokonywanie okresowych przeglądów systemu, zarządzanie auditami oraz monitorowanie i ocena skuteczności wyznaczonych działań korygujących, i innych doskonalących;
  • utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością opisanego w księdze jakości Kuźni GJH-KOŁO


Wszystkie wymienione cele Polityki Jakości spięte klamrą systemu zarządzania jakością i oparte o normę PN-EN ISO 9001:2015 gwarantują stały rozwój przedsiębiorstwa, lepsze przystosowanie do zmieniających się warunków, a co za tym idzie, jeszcze lepsze spełnienie wymagań klienta.

Nasze certyfikaty